BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS

Jumaat, 8 April 2011

PENDIDIKAN

Strategi
Menurut Kamus Dewan (1998), strategi merupakam rancangan yang teratur untuk mencapai matlamat atau kejayaan. Strategi pula bermakna kebijaksanaan dalam menguruskan sesuatu perkara. Di dalam pendidikan, konsep strategi merujukkepada kebijaksanaan memilih pendekatan serta kecekapan merancang kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran berdasarkan objektif pelajaran yang telah ditentukan.
Strategi pengajaran dan pembelajaran boleh diklasifikasikan kepada tiga kategori yang utama, iaitu startegi pemusatan guru, pemusatan murid dan pemusatan bahan pelajaran. Pembelajaran berpusatak guru adalah dengan menggunakan kaedah dan teknik menerang, ekspositori, demonstrasi, syarahan, pengajaran berkumpulan/berpasukan, pengajaran mikro dan bercerita. Strategi pemusatan murid pula dengan menggunakan kaedah dan teknik seperti projek, inkuiri-penemuan, perbincangan, penyoalan, penyelesaian masalah, simulasi, main peranan, sumbangsaran, berkumpulan dan pembelajaran melalui pengalaman. Strategi pemusatan bahan pula adalah dengan menggunakan teknik dan kaedah seperti audio-visual, penggunaan computer, penggunaan bahan cetak, pengajaran-pembelajaran kesepaduan, modul dan penggunaan buku teks dan buku rujukan.

Pendekatan
Mengikut Kamus Dewan (1998), pendekatan merupakan cara atau langkah-langkah yang diambil bagi memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas. Dalam konteks pendidikan, konsep pendekatan bermakna cara mendekati sesuatu, misalnya objektif pelajaran yang ditentukan untuk pengajaran dan pembelajaran. Dengan perkataan lain, pendekatan merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran diajarkan untuk mencapai objektifnya. Menurut Edward M. Anthony (1963), pendekatan ialah stu set andaian yang saling berkait dengan proses pengajaran dan pembelajaran serta mempunyai unsur aksiomatik. Pendekatan harus berlandaskan kepada model, prinsip atau teori pembelajaran misalnya:
 • Daripada konkrit kepada abstrak
 • Daripada mudah kepada kompleks.
 • Daripada keseluruhan kepada bahagian.
 • Daripada umum kepada spesifik (deduktif)
 • Daripada spesifik kepada umum (induktif)
 • Daripada dekat kepada jauh
 • Daripada yang diketahui kepada belum diketahui.
Ringkasan kata, pendekatan di dalam bidang pendidikan merujuk kepada satu set teori pembelajaran yang berciri aksiomatik dan diamalkan dalam pengajaran dan pembelajaran sesuatu mata pelajaran berdasarkan kepada objektif pelajarannya yang telah ditentukan.

Kaedah
Umumnya kaedah ialah cara atau peraturan yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu. Kaedah merujuk kepada satu siri tindakan guru yang sistematik dengan tujuan mencapai objektif pelajaran spesifik dalam jangka pendek. Dengan perkataan lain kaedah mengajar ialah cara mendekati sesuatu objektif pengajaran dengan langkah-langkah penyampaian yang tersusun. Mengikut Edwar M. Anthony (1963), kaeadah merujuk kepada satu ikhtiar keseluruhan dikehendaki dalam satu set prosedur yang tersusun, berlandaskan kepada sesuatu pendekatan yang dipilih. Dalam sesuatu pendekatan, terdapat beberapa kaedah mengajar yang boleh digunakan. Guru boleh menggunakan kaedah inkuiri-penemuan, kaeadah Socrates, kaedah induktif, kaedah penyiasatan, kaedah kerja praktis, kaedah dapatan dan sebagainya dalam pendekatan “daripada spesifik kepada umum”.

Teknik
Dalam konteks pendidikan, teknik mengajar boleh ditakrifkan sebagai kemahiran atau kecekapan guru digunakan untuk pengelolaan dan pelaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Mengikut pandangan Edward M. Anthony (1963), teknik mengajar merujuk kepada satu muslihat, strategi, atau satu kemahiran yang digunakan oelh guru dengan tujuan untuk mencapai objektif pelajaran secara optimum. Antara teknik-teknik yang digunakan oleh guru ialah teknik bercerita, bersyarah, perbincangan, demonstrasi, latih tubi, dan hafalan, penyoalan, sosiodrama, main peranan, simulasi, penyelesaian masalah, pemudahcaraan, sumbangsaran, permainan dan sebagainya.

Integrasi
Berbagai Pengertian Integrasi:
- Psikologi - bahawa individu itu adalah insan total dan segala unsur perkembangan pelajar yang mengandungi aspek-aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial sentiasa berkait rapat dan saling bergantung antara satu sama lain.
- Sosiologi - perhubungan antara personaliti dengan personaliti seperti antara seseorang pelajar dengan seseorang pelajar, dan antara pelajar dengan guru.
- Pedagogi - kaedahdan teknik mengajar yang meliputi pelbagai isi pelajaran dan kemahiran melalui unit pembelajaran dan bidang pelajaran yang khusus untuk tujuan membantu dalam pendekatan menyelesaikan masalah sebagai satu cara belajar.

Berbagai Jenis Integrasi
a) Penggabungjalinan - proses mengintegrasikan pelbagai bidang kemahiran bagi mewujudkan suatu pelajaran yang integratif dan menyeluruh.

Jenis-jenis Penggabungjalinan
i. Penggabungjalinan pelbagai kemahiran dalam satu mata pelajaran.
ii. Penggabungjalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain ke dalam sesuatu mata pelajaran.
iii. Penggabungjalinan kemahiran secara merentas kurikulum.

(b) Penyerapan - proses menyebati dan menyatupadukan pengetahuan atau unsur isi pengetahuan daripada suatu mata pelajaran ain ke dalam isi pelajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang diajar.

Ciri-ciri Penyerapan:
(i) Ia mengandungi beberapa unsur ilmu pengetahuan daripada berbagai-bagai pelajaran
(ii) Unsur-unsur ilmu pengetahuan ini diserapkan secara bersepadu dalamsatu mata pelajaran
(iii) Bilangan mata pelajaran yang digunakan dalam proses penyerapan adalah fleksibel.
(iv) Organisasi unsur-unsur isi kandungan bergantung kepada unsur utama dan unsur sampingan. Walau bagaimanapun, unsur utama tetap diberi penekanan yang lebih
(v) Proses penyerapan berlaku secara serentak dengan proses penggabungjalinan. Unsur-unsur isi kandungan boleh diserapkan ke dalam aktiviti penggabungjalinan berbagai-bagai kemahiran seperti membaca, menulis dan mengira.

(c) Penerapan- satu proses menerapkan nilai-nilai dalam pelaksanaan kurikulum dan gerak kerja kokurikulum. Nilai-nilai yang dimaksudkan ialah nilai-nilai murni, nilai kewarganegaraan, nilai kemasyarakatan, nilai alam sekitar, nilai kemanusiaan, ketuhanan dan sebagainya
i) Pendekatan implisit – penerapan secara x langsung eg. Guru berpakaian kemas, jujur, amanah, tepat masa dll
(ii) Pendekatan eksplisit - mengadakan suatu peraturan , arahan, pekeliling dan sebagainya yang bertulis tentang sesuatu perkara yang diharapkan dan yang tidak diharapkan.

(d) Pemulihan - untuk membantu pelajar yang mengalami masalah pembelajaran yang tertentu khususnya dalam kemahiran asas 3M.

(e) Pengayaan – aktiviti untuk pelajar yang pencapaiannya melebihi sederhana atau pintar cerdas.
i) Berbentuk Pengukuhan
ii) Berbentuk Perkembangan – lebih kompleks
iii) Pendekatan Integrasi - Adaptasi ke dalam kurikulum yang ada (sains + PJK ) dan Membina kurikulum baru kesihatan + PJ = PJK

Kelebihan Integrasi
a) Mempunyai kepelbagaian dan keseragaman aktiviti dalam bentuk unit-unit kerja.
b) Mempunyai ruang untuk menampung kepelbagaian akitiviti seni dalam pendidikan
c) Mempunyai ruang untuk menampung skop perpaduan yang luas.


Intergrasi dalam Pengajian Malaysia
(a) Aspek Psikologi - akan memberi kesan yang impak kepada minda dan tubuh pelajar.
(b) Aspek Sosiologi
i. Integrasi antara personaliti
ii. Integrasi antara individu dengan agensi-agensi masyarakat
iii. Integrasi di kalangan pelbagai institusi masyarakat.
(c) Aspek Pedagogi
(i) Berkait dengan prosedur mengajar – mengembang konsep dan pemahaman terhadap unit-unit.
(ii) Melibatkan perhubungan antara dua atau lebih bidang pelajaran:

Pengajian Malaysia dengan Mata Pelajaran Lain
a) Seni – Muzik : lagu patriotik , Seni : melukis
b) Sejarah – Sejarah Malaysia
c) Geografi – Peta 

Penerapan Nilai Murni
Nilai murni yang telah dinyatakan dalam kurikulum dan sukatan pelajaran Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) adalah seperti berikut:
(a) Baik Hati                                                                                                            
(b) Berdikari  
(c) Hemah tinggi                                                 
(d) Hormat menghormati    
(e) Kasih sayang          
(f)  Keadilan     
(g) Kebebasan      
(h) Keberanian            
(i)  Kebersihan fizikal dan mental                          
(j)  Kejujuran                                               
(k) Kerajinan                                                      
(l)  Kerjasama     
(m)Kesederhanaan                     
(n) Kesyukuran            
(o) Rasional                   
(p) Semangat bermasyarakat
Nilai murni ini merupakan unsure yang sangat penting dan diserapkan dalam semua matapelajaran. Nilai ini bersifat sarwajagat dan tidak bercanggah dengan agama, budaya dan norma masyarakat Malaysia. Nilai ini berteraskan kerohanian, kemanusiaan dan kewarganegaraan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1992). Dalam setiap matapelajaran yang diajar, guru hendaklah mengenal pasti nilai murni yang sesuai diterapkan dalam pengajaran tajuk berkenaan.
Pengajian Am dapat menerapkan nilai murni seperti keadilan yang mana Malaysia yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen mempunyai tiga komponen penting iaitu Badan Kehakiman, Badan Perundangan dan Badan Eksekutif yang menjalankan bidang kuasa masing-masing supaya tidak ada pemusatan kuasa pada sesuatu pihak tertentu.

Rujukan
Esah Sulaiman, 2004. Pengenalan Pedagogi. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.
Mok S. S, 2009. Psikologi Pendidikan dan Pedagogi: Murid dalam Alam Belajar. Selangor:          Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.
Wong K. S, Raminah Hj. Sabran & Kok M. K, 2004. Pengajian Am Kertas 1 dan 2 STPM.           Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bhd.
http://atelynn-simplebutsmart.blogspot.com/2009/05/seni-dalam-pendidikan-integrasi.html

UKIRAN KAYU

Pengenalan
Seni ukiran kayu adalah seni kraftangan yang telah lama wujud di kalangan masyarakat Malaysia terutama bagi masyarakat Melayu, masyarakat etnik Sabah dan Sarawak serta masyarakat Orang Asli. Seni ukiran yang dipersembahkan melalui bahan kayu ini sama seperti seni ukiran yang lain cuma berbeza dari segi cara dan teknik pengukirannya. Seni ini begitu berkembang luas kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai hasil kayu-kayan yang banyak di mana terdapat kira-kira 3000 spesis kayu-kayan di negara kita. Di samping itu juga, kayu adalah bahan alam yang sangat sesuai untuk diukir dan boleh dipelbagaikan kegunaannya. Fokus akan ditumpukan kepada seni ukiran masyarakat Melayu, masyarakat etnik Sarawak dan Orang Asli.
Selain itu ukiran kayu juga ialah simbol kerajinan tangan, kemahiran dan ketinggian ilmu yang diterjemahkan ke dalam pelbagai bentuk barangan yang mempunyai unsur seni. Simbol dan identiti yang ditonjolkan pada ukiran kayu mencerminkan jati diri masyarakat Malaysia. Ekspresi yang dipaparkan melalui ukiran kayu mewakili watak dan budaya masyarakat Melayu di Malaysia. Perjalanan sejarahnya yang cukup panjang menandakan kedewasaan seni kraf Melayu itu sendiri. Kewujudan seni kraf Melayu sejak bermula tamadun di Nusantara sehingga hari ini merupakan bukti kedewasaannya. Perjalanan sejarah ini juga memperlihatkan perubahan demi perubahan berlaku ke atas seni kraf Melayu dan menjadikannya warisan yang dibawa dari zaman ke zaman. Buku ‘Ukiran Kayu Warisan Melayu’ ini ditulis oleh seorang pengukir terkenal di negara kita iaitu Norhaiza Nordin. Beliau telah mula mempelajari seni ukiran Melayu sejak usia masih muda lagi. Keinginan yang tinggi untuk mendalami ilmu ukiran kayu telah membawa beliau berguru dengan tukang kayu ternama seperti Wan Mustafa Wan Su, Allahyarham Tengku Ibrahim Tengku Wok, Latif Long, Allahyarham Abd. Rahman Long dan Allahyarham Nik Rashidin Nik Hussin. Buku ini mengupas mengenai sejarah pengukiran kayu yang dibahagikan kepada beberapa perkara seperti:
 • Jenis Ukiran Kayu
 • Liuk Lentuk Motif Ukiran Kayu
 • Ungkapan Keperibadian Melayu Dalam Ukiran Kayu
 • Senarai Bibliografi Bahan Rujukan

Sejarah Ukiran Kayu Melayu
Ukiran merupakan hasil seni rupa tradisi Melayu yang terulung. Sejarah seni ukir di Tanah Melayu banyak terdapat dalam catatan-catatan sejarah iaitu dalam Sejarah Melayu di mana dikatakan seni ukiran Melayu tradisi telah ada sejak lebih 500 tahun dahulu. Pada ketika itu, orang-orang Melayu sudah memberi perhatian yang istimewa terhadap seni ukiran pada bangunan seperti istana dan rumah kediaman. Raja-raja Melayu pada zaman dahulu memainkan peranan penting dalam memperkembang dan menghidupkan suasana seni ukiran. Hingga kini peninggalan istana-istana lama memperlihatkan betapa indah dan uniknya ukiran-ukiran yang diterapkan pada istana-istana tersebut. Di Semenanjung Malaysia, kekayaan seni ukiran kayu orang Melayu paling ketara pada binaan rumah tradisional terutama di Kelantan, Melaka dan Negeri Sembilan.

Teknik dan Gaya
Ukiran kayu dapat dilaksanakan dengan berbagai-bagai teknik dan penggunaan satu-satu teknik itu banyak bergantung pada kebolehan dan kemahiran pandai kayu. Tiga teknik utama dan gaya di dalam seni ukiran Melayu ialah tebuk terus, tebuk separuh dan tebuk timbul. Bentuk ukiran juga ada tiga jenis utama iaitu bujang, lengkap dan pemidang.

Bentuk Bujang
Bentuk ini berdiri terasing, bebas, dan tidak terikat, berkait atau bersambung-sambung. Biasanya bentuk ini menampilkan motif bulan, bintang, matahari, kuntum bunga ataupun putik buah.

Bentuk Pemidang
Bentuk ini menampilkan motif yang menggambarkan pergerakan sederhana dan tidak berbelit-berbelit. Bentuk ini mempunyai bingkai atau pemidang.
Ukiran-ukiran yang dibuat dalam bentuk ini diberi nama-nama yang menarik seperti itik pulang petang, badak mudik, setampuk manggis dan lain-lain. Biasanya Bentuk pemidang digunakan untuk jala-jala rumah serta benda-benda yang terdapat di dalam rumah seperti tepak sirih, almari dan dulang kayu.

Bentuk Lengkap
Bentuk ini menggabungkan ciri-ciri bentuk bujang dan bentuk pemidang. Bentuk ini menitikberatkan unsur tumbuh-tumbuhan, merangkumi akar, batang, buah, dahan, daun, putik dan sulurnya.
Jenis Ukiran Kayu

Mengukir ialah proses meluakkan kayu dengan menggunakan alat ukir yang dibantu oleh kemahiran tangan. Bentuk ukiran kayu yang lazim dihasilkan oleh pengukir Melayu adalah ukiran dua dimensi dan ukiran tiga dimensi. Jenis-jenis ukiran seperti:
 • Ukiran Timbul Tanpa Silat
Gaya teknik ini biasanya terdapat pada dinding, tebar layar, jendela, daun pintu dan perabut.
 • Ukiran Timbul Bersilat
Hampir sama dengan Ukiran Timbul Silat tetapi berbeza pada silat motif atau corak ukiran. Ukiran teknik ini biasanya terdapat pada dinding, tebar layar, jendela, daun pintu dan perabot.
 • Ukiran Tebuk Tembus Tanpa Silat
Hampir sama dengan Ukiran Timbul Tanpa Silat biasanya terdapat pada kekisi, pagar musang, sekatan ruang, perabut dan cucur atap.
Segmen Liuk Lentuk Motif Dalam Ukiran Melayu menerangkan dengan jelas mengenai motif-motif hiasan yang digunakan dengan pengaruh dan kepercayaan motif itu sendiri. Ungkapan Keperibadian Melayu Dalam Ukiran Melayu dalam bentuk jiwa yang diterjemahkan oleh Abdullah Muhammad (Nakula) dalam bentuk kata-kata yang indah bagi memudahkan pemahaman masyarakat tentang makna yang tersirat disebalik keindahan ukiran kayu. Keindahan ukiran Melayu adalah manifestasi gambaran jiwa dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Melayu dengan gabunggan ketinggian ilmu, kebolehan minda dan kemahiran untuk mengerahkan deria disalurkan kepada ukiran kayu sebagai satu nikmat yang boleh dihayati.

Alat dan Motif
Alat-alat yang digunakan untuk seni ukiran adalah seperti gergaji, ketam, tukul besi dan paling penting pahat. Motif ukiran kayu orang Melayu terbahagi kepada beberapa jenis ;
Motif makhluk halus, contohnya ayam, badak dan itik (ayam berlaga, badak mudik dan itik pulang petang). Motif angkasa atau kosmos yang menerapkan gambaran awan larat seperti bintang, matahari, bulan dan bukit bukau.
Motif Geometri menampilkan bentuk bulatan dan bentuk segitiga yang disusun berderet. Kadangkala bentuk segitiga ini dicantum dengan sulur-sulur tumbuhan. Biasanya, motif-motif ini terdapat pada alat-alat tembikar, sarung keris, tepak sirih dan barang-barang tembaga.
Motif seni khat atau kaligrafi, menggunakan huruf Arab, terutamanya petikan Quran dan tulisan Jawi. Motif ini banyak terdapat di ambang pintu rumah, masjid dan surau serta pada alat-alat keagamaan seperti rehal.

Penggunaan

Seni ukiran kayu di kalangan masyarakat Melayu bukan sahaja terdapat pada rumah-rumah tetapi penjelmaan dan penerapannya terdapat pada istana-istana raja, binaan masjid dan mimbarnya, surau, wakaf, pintu gerbang, alat-alat permainan masa lapang, alat-alat muzik tradisi, perabot seperti almari, katil, kerusi, meja, dan kepala perahu yang disebut bangau, alat-alat senjata, peralatan memasak, peralatan pertukangan dan pengangkutan tradisi seperti perahu, kereta kuda dan kereta lembu.

Desa Ukiran Kayu - Besut

Seni ukiran kayu adalah seni warisan turun temurun yang mempunyai nilai seni yang tak ternilai harganya. Menyedari pentingnya seni ini tidak hilang ditelan zaman, Kerajaan Negeri Terengganu telah membina sebuah institut latihan seni ukir yang di beri nama Desa Ukiran Kayu (DUK). Desa Ukiran Kayu terletak di daerah Besut yang telah di ilhamkan sebagai "Besut Daerah Ukiran Kayu" kerana lahirnya pengukir-pengukir tersohor lahir di Daerah Besut. Antara pengukir ternama yang berasal dari Besut adalah Che Long Bin Yusof, Tengku Ibrahim Bin Tengku Wook (Tokoh Kraf Negara 1999), Haji Wan Su Bin Othman ( Tokoh Seni Negara 1997), Abd Rahman Long, Wan Mustaffa Wan Su (Tokoh Seni Negeri Terengganu 2003) dan Norhaiza Bin Nordin.
Desa Ukiran Kayu ini telah dibina di kawasan Istana Tengku Long yang terkenal dengan seni bina yang menarik dan mengagumkan. Istana Tengku Long ini telah dibina dengan Tengku Chik Haji Bin Tengku Hitam, Raja Besut Ke-4 pada tahun 1875. Istana ini dihiasi dengan ukiran kayu yang halus seni ukirannya dan sangat menarik dan mengagumkan. Desa Ukiran Kayu yang dibina ini berkeluasan 3,500meter persegi dan terletak di kawasan Kg Raja Besut Terengganu , kira-kira 100Km dari Bandar Kuala Terengganu. Terdapat tiga jenis rumah tradisional yang dibina di Desa Ukiran Kayu ini ialah Rumah Potong Belanda, Rumah Limas Bungkus dan Rumah Bujang Berserambi Selasar. Ketiga-tiga rumah ini menjadi simbol dan contoh ukiran kayu yang diterapkan ciri-ciri ukiran melayu yang terkenal. Gaya ukiran pada kayu adalah dipengaruhi oleh faktor dan cara hidup masyarakat Melayu seperti adat, agama, persekitaran, iklim dan bentuk muka bumi. Biasanya ukiran ini berdasarkan keperluan individu dan tidak bercanggah dengan kepercayaan dan adat Melayu.
Desa Ukiran Kayu ini dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Terengganu melalui Yayasan Pembangunan Usahawan menyediakan latihan kepada pelatih lepasan SPM yang terdiri dari anak watan Terengganu yang berminat mendalami seni ukir ini. DUK ini juga dipantau oleh seorang Profesor Madya Sulaiman Abd.Ghani sebagai Ketua Pengawai Eksekutif Terengganu International Design Excellence (TIDE) yang mempunyai pengalaman yang tinggi dan luas dalam bidang seni. Selain itu DUK juga menyediakan tenaga pengajar berpengalaman untuk melatih pelatih di sini. Kepada sesiapa yang berminat untuk mengikuti latihan ukiran kayu atau melawat Desa Ukiran Kayu boleh lah berkunjung dan melihat sendiri Seni Warisan Melayu yang menjadi simbol dan lambang kebangaan kita sebagai rakyat Malaysia.

RUJUKAN
Norhaiza Nordin, 2009. Ukiran Kayu Warisan Melayu. Kuala Lumpur: Perbadanan Kemajuan      Kraftangan Malaysia. Hlmn.101.
http://malaysiana.pnm.my/04/0412ukir_kayu.htm
http://www.geocities.ws/isaid04652/Fulltext010.html
http://naeltrg.blogspot.com/2010/09/desa-ukiran-kayu-besut.html
http://zehanzehan.blogspot.com/2010/06/pengajian-melayu-bersumberkan-islam.html

Rabu, 2 Mac 2011

Asas Seni Reka
By honeysart
Seni reka secara asasnya boleh diungkap melalui dua perkara iaitu unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip seni (Pak Sahih, 2008). Hasil seni yang menggabungkan mana-mana unsur dan prinsip akan menjadikan hasil seni tersebut menonjol dan cantik. Pentingnya menggabungkan perkara-perkara ini adalah supaya hasil seni itu mempunyai kepelbagaian dan tidak membosankan (monotoni). Figura berikut menyenaraikan perkara-perkara asas yang perlu disedari.

Unsur-unsur seni:
 1. Garisan – Dari titik ke titik
 2. Rupa (2D) – Dari satu titik bercantum ke satu titik lalu membentuk rupa [geometrik & organik]
 3. Bentuk (3D) -
 4. Ruang – Isipadu / kelihatan sebenar
 5. Jalinan -Tekstur & Kuantiti Permukaan
 6. Warna (Asas: Merah, Biru dan Kuning)
Prinsip-prinsip seni:
 1. Harmoni – Nampak tidak mengganggu
 2. Kontra – Berlawanan
 3. Penegasan – Jadi tertumpu
 4. Imbangan – Imbangan Simetri & Imbangan Tidak Simetri
 5. Gerakan Irama – Boleh terhasil daripada corak yang berulang-ulang
 6. Kepelbagaian – Campuran beberapa corak berlainan jenis
 7. Kesatuan – Nampak kesatuan akibat skema warna yang serasi. Jadi timbul dan harmoni.

Isnin, 28 Februari 2011

Apa Itu Kreatif?

Pemikiran kreatif sudah lama dibincangkan dan dibahaskan secara ilmiah. Sering kali terdapat perbezaan tanggapan pada pengertian ‘kreatif’ itu. Namun begitu, hal ini adalah perkara biasa dalam dunia akademik kerana masing-masing merupakan tokoh akademik, penyelidik, sarjana dan dapat mengemukakan konsep yang asli berdasarkan pemerhatian, pengalaman, kajian dan latar disiplin ilmu yang mereka miliki. Menurut kamus Webster’s (1976) pemikiran kreatif ialah, “The ability to bring something new existence”. Definisi ini memperlihatkan kreativiti itu adalah kebolehan mewujudkan sesuatu yang baru sama sekali. Apabila direnung dan difikirkan secara mendalam, dapatkah manusia yang mempunyai sifat yang lemah mewujudkan sesuatu yang baru sama sekali, iaitu daripada ‘tiada’ kepada‘ada’. Definisi ini seolah-olah melambangkan suatu tingkah laku dan pemikiran manusia yang hebat, dapat melakukan apa saja yang diinginkan. Malah, dalam keadaan kritikal sekalipun, manusia masih dapat membuktikan kemampuannya menyelesaikan sesuatu masalah. Maka, dapatlah disimpulkan definisi ini terlalu ekstrem bagi menggambarkan kemampuan dan kebolehan manusia berkreativiti.
Ramai sarjana yang berpendapat, tidak mungkin seseorang itu dapa tmenghasilkan sesuatu yang tidak pernah wujud sebelumnya, kerana ia memperlihatkan kemampuan manusia mencipta ‘sesuatu daripada tiada kepada ada.’ Sekali imbas, definisi kreatif seperti ini seolah-olah menyanggah kekuasaan dan hak Tuhan. Tidak mungkin seorang manusia yang lemah dan serba kekurangan dapat menghasilkan sesuatu yang baru dan asli. Menurut John (2002); “Only God could create, and whatever he created was original. Man could only rearrange what God had created.”
Namun yang pasti menurut de Bono (1970), kreativiti itu memang berlaku tanpa disedari oleh manusia itu sendiri. Lantaran itu, sehingga kini terdapat ribuan maksud berkenaan pemikiran kreatif dan kesemuanya dapat disimpulkan sebagai berikut (Hassan, 1989) dan (Nik Azis, 1994); “Terminologi kreatif berasal daripada perkataan Latin ‘creare’ yang bermaksud ‘membuat’ (to make). Manakala dalam bahasa Greek pula, ‘Krainein’ yang membawa makna ‘memenuhi’. Dalam bahasa Inggeris ‘create’ atau ‘cipta’ dalam bahasa Melayu.”
“To cause to exist, bring into being, originate, to give rise, bring about, produce, to be first to portray and give character to a role or part creation: An original product of human invention or imagination.”
“A process of becoming sensitive to problems, deficiencies, gaps in knowledge, missing elements, disharmonies and so on; identifying the difficult; searching for solutions, making guesses or formulating hypotheses about the deficiencies; testing and retesting these hypotheses and possibly modifying and retesting them and finally communicating the
results.” (Torrance, 1974)
Bagaimanapun, konsep kreatif dan kreativiti amat luas dan tidak rigid berdasarkan ruang, tempat dan masa. Malah, konsep kreativiti boleh dilihat dalam pelbagai sudut berdasarkan latar belakang seseorang seperti ahli agama, peguam, jurutera, doktor, pemandu bas, ahli akademik, ahli politik dan sebagainya. Malah menurut Leong (2000), sesetengah sarjana yang liberal mentafsirkan; “People who copy concepts and ideas,” sebagai memenuhi ciri-ciri kreatif. Ringkasnya, istilah kreatif dan kreativiti digunakan bagi menggambarkan produk sosial yang dihasilkan. Berdasarkan konsep kreativiti secara umum, dapat disimpulkan konsep pemikiran kreatif berkisar kepada entiti berikut:
1.      Melakukan sesuatu dengan cara yang unik.
2. Seseorang itu dapat keluar daripada pola yang sama atau the pattern
of sameness.
3. Berfikir di luar kotak atau thinking outside of the box.
4. Melihat sesuatu daripada perspektif baru.
5. Menggabungkan idea yang sedia ada kepada pembentukan idea baru.
6. Membuka minda dengan idea-idea baru.
7. Mencabar andaian.
8. Mencipta sesuatu yang baru.
9. Menghubungkan idea yang tidak berkaitan.
10. Menerbitkan idea besar kepada idea-idea kecil.
11. Berfikir secara fleksibel.
12. Penghasilan idea, penyelesaian, konsep dan produk yang asli (novel).
13. Membuat sintesis, imaginasi dan visualisasi.
Pemikiran kreatif adalah pemikiran yang menerbitkan idea iaitu berlawanan dengan pemikiran kritis yang membuat penilaian ke atas sesuatu idea. Idea yang diterbitkan bersifat baru dan kadang-kadang berlawanan dengan logik. Namun, pemikiran kreatif mestilah berasaskan manipulasi segala pengalaman dan pengetahuan yang sedia ada. Menerusi pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya, seseorang itu akan berusaha mencari pelbagai input idea dalam pelbagai perspektif dan dimensi bagi mewujudkan idea atau hasil yang baru yang lebih baik daripada sebelumnya dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Keadaan ini dijelaskan oleh Rikards (1990) sebagai, “Creativity involves escaping from stuckness and opening up possibilities.”
http://muassasah.wordpress.com/2007/03/14/apa-itu-kreativiti/

Pendekatan Konstruktivisme

Definisi Konstruktivisme adalah suatu pandangan yg didasarkan pada aktivitas pembelajar untuk menginterpretaskan, mereorganisasikan, menciptakan berdasarkan interaksi dan pengamannya

Prinsip-prinsip Pembelajaran Konstruktivisme

1. Permasalahan yang muncul harus relevan dengan siswa
2. Struktur belajar di sekitar konsep-konsep utama
3. Beri kemudahan siswa dlm menyampaikan pandangannya yang berhubngan dgn tema itu.
4. Sesuaikan pembelajaran tsb dgn perkiraan & pengembangan potensi siswa.
5. Nilai hasil belajar siswa harus dlm konteks pembelajaran.

Karakteristik Pembelajaran Konstruktivisme (Ernest, 1995: 485)

1. Pengetahuan hrs diproblematisasikan
2. Pendekatan, metafora, dsb diperlukan untuk menghampiri suatu persoalan (tidak langsung)
3. Fokus perhatian bukan hanya pd kognisi, tetapi kepercayaan, persepsi & konsepsi-konsepsi, dsb.
4. Fokuskan & kaitkan dgn teori-teori tertentu yg relevan
5. Apapun yang namanya mendidik harus dilandasi dengan keikhlasan.
6. Suatu konstruksi sosial memerlukan diskusi, kerja kelompok, karena bukan sekedar sosial skill, tetapi perlu adanya konfirmasi konsep, penyempurnaan dari komnt yg heterogen.

Karakteristik Pembelajaran Konstruktivisme (Jonassen, 1991: 11-12)

1. Menggambarkan lingkungan dunia nyata & mempelajari hal yg relevan;
2. Memusatkan pada pendekatan yg realistis untuk pemecahan masalah dunia nyata;
3. Guru harus mampu menjadi pelatih/penganalisis strategi yang digunakan untuk memecahkan masalah ini;
4. Tekankan antar konsep saling berhubungan dan memberikan berbagai penyajian atau perspektif pada isi;
5. Tujuan dan sasaran pembelajaran harus dirundingkan dan tidak memaksakan pada siswa
6. Evaluasi harus melayani sebagai suatu alat analysis-diri;
7. Menyediakan alat-alat dan lingkungan yang membantu siswa menginterpretasikan berbagai perspektif tentang dunia;
8. Belajar harus secara internal dikontrol dan dimediasi oleh siswa.

Model Konstruktivisme McClintockdan Black

1. Observasi: siswa melakukan observasi terutama atas sumber-sumber, materi-materi, foto, gambar, rekaman video, & permainan ttg kebudayaan daerah;
2. Konstruksi Interpretasi: siswa menginterpretasikan pengmt dan memberikan penjelasan;
3. Kontekstualisasi: siswa membangun konteks untuk penjelasan mereka;
4. Belajar keahlian kognitif: guru membantu pengamatan, penguasaan siswa, interpretasi, dan kontekstualisasi;
5. Kolaborasi: Para siswa bekerja sama dalam observasi, menafsirkan, dan kontekstualisasi;
6. Interpretasi jamak: Para siswa memperoleh fleksibilitas kognitif dengan memiliki kemampuan mengunjukkan berbagai penafsiran dari berbagai perspektif;
7. Manifestasi jamak: siswa memperoleh transferabilitas dengan melihat berbagai penjelmaan penafsiran yang beragam.

Discovering Learning

Discovery Learning is a method of inquiry-based instruction and is considered a constructivist based approach to education. It is supported by the work of learning theorists and psychologists Jean Piaget, Jerome Bruner, and Seymour Papert. Although this form of instruction has great popularity, there is some debate in the literature concerning its efficacy (Mayer, 2004).
Jerome Bruner is often credited with originating discovery learning in the 1960s, but his ideas are very similar those of earlier writers (e.g. John Dewey). Bruner argues that “Practice in discovering for oneself teaches one to acquire information in a way that makes that information more readily viable in problem solving" (Bruner, 1961, p. 26). This philosophy later became the discovery learning movement of the 1960s. The mantra of this philosophical movement suggests that we should 'learn by doing'. In 1991, The Grauer School, a private secondary school in Encinitas, California, was founded with the motto, "Learn by Discovery ," and integrated a series of world-wide expeditions into their program for high school graduation. Discovery learning takes place in problem solving situations where the learner draws on his own experience and prior knowledge and is a method of instruction through which students interact with their environment by exploring and manipulating objects, wrestling with questions and controversies, or performing experiments.

Discovery learning in special needs education
With the push for special needs students to take part in the general education curriculum, prominent researchers in the field doubt if general education classes rooted in discovery based learning can provide an adequate learning environment for special needs students. Kauffman has related his concerns over the use of discovery based learning as opposed to direct instruction. Kauffman comments,to be highly successful in learning the facts and skills they need, these facts and skills are taught directly rather than indirectly. That is the teacher is in control of instruction, not the student, and information is given to students (2002). This view is exceptionally strong when focusing on students with math disabilities and math instruction. Fuchs et al. (2008) comment,
Typically developing students profit from the general education mathematics program, which relies, at least in part, on a constructivist, inductive instructional style. Students who accrue serious mathematics deficits, however, fail to profit from those programs in a way that produces understanding of the structure, meaning, and operational requirements of mathematics… Effective intervention for students with a math disability requires an explicit, didactic form of instruction…
Fuchs et al. go on to note that explicit or direct instruction should be followed up with instruction that anticipates misunderstanding and counters it with precise explanations. It must be noted, however, that few studies focus on the long-term results for direct instruction. Long-term studies may find that direct instruction is not superior to other instructional methods. For instance, a study found that in a group of fourth graders that were instructed for 10 weeks and measured for 17 weeks direct instruction did not lead to any stronger results in the long term than did practice alone (Dean & Kuhn, 2006). Other researchers note that there is promising work being done in the field to incorporate constructivism and cooperative grouping so that curriculum and pedagogy can meet the needs of diverse learners in an inclusion setting (Brantlinger, 1997). However, it is questionable how successful these developed strategies are for student outcomes both initially and in the long term.

Criticism of pure discovery learning
A debate in the instructional community now questions the effectiveness of this model of instruction (Kirschner, Sweller, & Clark, 2006). Bruner (1961) suggested that students are more likely to remember concepts if they discover them on their own. This is as opposed to those they are taught directly. However, Kirschner, Sweller, and Clark (2006) report there is little empirical evidence to support discovery learning. Kirschner et al. suggest that fifty years of empirical data does not support those using these unguided methods of instruction.
Several groups of educators have found evidence that pure discovery learning is a less effective as an instructional strategy for novices, than more direct forms of instruction (e.g. Tuovinen & Sweller, 1999).
Mayer (2004) points out that interest in discovery learning has waxed and waned since the 1960s. He argues that in each case the empirical literature has shown that the use of pure discovery methods is not suggested, yet time and time again researchers have renamed their instructional methods only to be discredited again, to rename their movement again. Mayer asked the question "Should There Be a Three-Strikes Rule Against Pure Discovery Learning?" While discovery for oneself may be an engaging form of learning, it may also be frustrating. The main idea behind these critiques is that learners need guidance (Kirschner et al., 2006), but later as they gain confidence and become competent then they may learn through discovery.