BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS

Jumaat, 8 April 2011

PENDIDIKAN

Strategi
Menurut Kamus Dewan (1998), strategi merupakam rancangan yang teratur untuk mencapai matlamat atau kejayaan. Strategi pula bermakna kebijaksanaan dalam menguruskan sesuatu perkara. Di dalam pendidikan, konsep strategi merujukkepada kebijaksanaan memilih pendekatan serta kecekapan merancang kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran berdasarkan objektif pelajaran yang telah ditentukan.
Strategi pengajaran dan pembelajaran boleh diklasifikasikan kepada tiga kategori yang utama, iaitu startegi pemusatan guru, pemusatan murid dan pemusatan bahan pelajaran. Pembelajaran berpusatak guru adalah dengan menggunakan kaedah dan teknik menerang, ekspositori, demonstrasi, syarahan, pengajaran berkumpulan/berpasukan, pengajaran mikro dan bercerita. Strategi pemusatan murid pula dengan menggunakan kaedah dan teknik seperti projek, inkuiri-penemuan, perbincangan, penyoalan, penyelesaian masalah, simulasi, main peranan, sumbangsaran, berkumpulan dan pembelajaran melalui pengalaman. Strategi pemusatan bahan pula adalah dengan menggunakan teknik dan kaedah seperti audio-visual, penggunaan computer, penggunaan bahan cetak, pengajaran-pembelajaran kesepaduan, modul dan penggunaan buku teks dan buku rujukan.

Pendekatan
Mengikut Kamus Dewan (1998), pendekatan merupakan cara atau langkah-langkah yang diambil bagi memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas. Dalam konteks pendidikan, konsep pendekatan bermakna cara mendekati sesuatu, misalnya objektif pelajaran yang ditentukan untuk pengajaran dan pembelajaran. Dengan perkataan lain, pendekatan merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran diajarkan untuk mencapai objektifnya. Menurut Edward M. Anthony (1963), pendekatan ialah stu set andaian yang saling berkait dengan proses pengajaran dan pembelajaran serta mempunyai unsur aksiomatik. Pendekatan harus berlandaskan kepada model, prinsip atau teori pembelajaran misalnya:
  • Daripada konkrit kepada abstrak
  • Daripada mudah kepada kompleks.
  • Daripada keseluruhan kepada bahagian.
  • Daripada umum kepada spesifik (deduktif)
  • Daripada spesifik kepada umum (induktif)
  • Daripada dekat kepada jauh
  • Daripada yang diketahui kepada belum diketahui.
Ringkasan kata, pendekatan di dalam bidang pendidikan merujuk kepada satu set teori pembelajaran yang berciri aksiomatik dan diamalkan dalam pengajaran dan pembelajaran sesuatu mata pelajaran berdasarkan kepada objektif pelajarannya yang telah ditentukan.

Kaedah
Umumnya kaedah ialah cara atau peraturan yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu. Kaedah merujuk kepada satu siri tindakan guru yang sistematik dengan tujuan mencapai objektif pelajaran spesifik dalam jangka pendek. Dengan perkataan lain kaedah mengajar ialah cara mendekati sesuatu objektif pengajaran dengan langkah-langkah penyampaian yang tersusun. Mengikut Edwar M. Anthony (1963), kaeadah merujuk kepada satu ikhtiar keseluruhan dikehendaki dalam satu set prosedur yang tersusun, berlandaskan kepada sesuatu pendekatan yang dipilih. Dalam sesuatu pendekatan, terdapat beberapa kaedah mengajar yang boleh digunakan. Guru boleh menggunakan kaedah inkuiri-penemuan, kaeadah Socrates, kaedah induktif, kaedah penyiasatan, kaedah kerja praktis, kaedah dapatan dan sebagainya dalam pendekatan “daripada spesifik kepada umum”.

Teknik
Dalam konteks pendidikan, teknik mengajar boleh ditakrifkan sebagai kemahiran atau kecekapan guru digunakan untuk pengelolaan dan pelaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Mengikut pandangan Edward M. Anthony (1963), teknik mengajar merujuk kepada satu muslihat, strategi, atau satu kemahiran yang digunakan oelh guru dengan tujuan untuk mencapai objektif pelajaran secara optimum. Antara teknik-teknik yang digunakan oleh guru ialah teknik bercerita, bersyarah, perbincangan, demonstrasi, latih tubi, dan hafalan, penyoalan, sosiodrama, main peranan, simulasi, penyelesaian masalah, pemudahcaraan, sumbangsaran, permainan dan sebagainya.

Integrasi
Berbagai Pengertian Integrasi:
- Psikologi - bahawa individu itu adalah insan total dan segala unsur perkembangan pelajar yang mengandungi aspek-aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial sentiasa berkait rapat dan saling bergantung antara satu sama lain.
- Sosiologi - perhubungan antara personaliti dengan personaliti seperti antara seseorang pelajar dengan seseorang pelajar, dan antara pelajar dengan guru.
- Pedagogi - kaedahdan teknik mengajar yang meliputi pelbagai isi pelajaran dan kemahiran melalui unit pembelajaran dan bidang pelajaran yang khusus untuk tujuan membantu dalam pendekatan menyelesaikan masalah sebagai satu cara belajar.

Berbagai Jenis Integrasi
a) Penggabungjalinan - proses mengintegrasikan pelbagai bidang kemahiran bagi mewujudkan suatu pelajaran yang integratif dan menyeluruh.

Jenis-jenis Penggabungjalinan
i. Penggabungjalinan pelbagai kemahiran dalam satu mata pelajaran.
ii. Penggabungjalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain ke dalam sesuatu mata pelajaran.
iii. Penggabungjalinan kemahiran secara merentas kurikulum.

(b) Penyerapan - proses menyebati dan menyatupadukan pengetahuan atau unsur isi pengetahuan daripada suatu mata pelajaran ain ke dalam isi pelajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang diajar.

Ciri-ciri Penyerapan:
(i) Ia mengandungi beberapa unsur ilmu pengetahuan daripada berbagai-bagai pelajaran
(ii) Unsur-unsur ilmu pengetahuan ini diserapkan secara bersepadu dalamsatu mata pelajaran
(iii) Bilangan mata pelajaran yang digunakan dalam proses penyerapan adalah fleksibel.
(iv) Organisasi unsur-unsur isi kandungan bergantung kepada unsur utama dan unsur sampingan. Walau bagaimanapun, unsur utama tetap diberi penekanan yang lebih
(v) Proses penyerapan berlaku secara serentak dengan proses penggabungjalinan. Unsur-unsur isi kandungan boleh diserapkan ke dalam aktiviti penggabungjalinan berbagai-bagai kemahiran seperti membaca, menulis dan mengira.

(c) Penerapan- satu proses menerapkan nilai-nilai dalam pelaksanaan kurikulum dan gerak kerja kokurikulum. Nilai-nilai yang dimaksudkan ialah nilai-nilai murni, nilai kewarganegaraan, nilai kemasyarakatan, nilai alam sekitar, nilai kemanusiaan, ketuhanan dan sebagainya
i) Pendekatan implisit – penerapan secara x langsung eg. Guru berpakaian kemas, jujur, amanah, tepat masa dll
(ii) Pendekatan eksplisit - mengadakan suatu peraturan , arahan, pekeliling dan sebagainya yang bertulis tentang sesuatu perkara yang diharapkan dan yang tidak diharapkan.

(d) Pemulihan - untuk membantu pelajar yang mengalami masalah pembelajaran yang tertentu khususnya dalam kemahiran asas 3M.

(e) Pengayaan – aktiviti untuk pelajar yang pencapaiannya melebihi sederhana atau pintar cerdas.
i) Berbentuk Pengukuhan
ii) Berbentuk Perkembangan – lebih kompleks
iii) Pendekatan Integrasi - Adaptasi ke dalam kurikulum yang ada (sains + PJK ) dan Membina kurikulum baru kesihatan + PJ = PJK

Kelebihan Integrasi
a) Mempunyai kepelbagaian dan keseragaman aktiviti dalam bentuk unit-unit kerja.
b) Mempunyai ruang untuk menampung kepelbagaian akitiviti seni dalam pendidikan
c) Mempunyai ruang untuk menampung skop perpaduan yang luas.


Intergrasi dalam Pengajian Malaysia
(a) Aspek Psikologi - akan memberi kesan yang impak kepada minda dan tubuh pelajar.
(b) Aspek Sosiologi
i. Integrasi antara personaliti
ii. Integrasi antara individu dengan agensi-agensi masyarakat
iii. Integrasi di kalangan pelbagai institusi masyarakat.
(c) Aspek Pedagogi
(i) Berkait dengan prosedur mengajar – mengembang konsep dan pemahaman terhadap unit-unit.
(ii) Melibatkan perhubungan antara dua atau lebih bidang pelajaran:

Pengajian Malaysia dengan Mata Pelajaran Lain
a) Seni – Muzik : lagu patriotik , Seni : melukis
b) Sejarah – Sejarah Malaysia
c) Geografi – Peta 

Penerapan Nilai Murni
Nilai murni yang telah dinyatakan dalam kurikulum dan sukatan pelajaran Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) adalah seperti berikut:
(a) Baik Hati                                                                                                            
(b) Berdikari  
(c) Hemah tinggi                                                 
(d) Hormat menghormati    
(e) Kasih sayang          
(f)  Keadilan     
(g) Kebebasan      
(h) Keberanian            
(i)  Kebersihan fizikal dan mental                          
(j)  Kejujuran                                               
(k) Kerajinan                                                      
(l)  Kerjasama     
(m)Kesederhanaan                     
(n) Kesyukuran            
(o) Rasional                   
(p) Semangat bermasyarakat
Nilai murni ini merupakan unsure yang sangat penting dan diserapkan dalam semua matapelajaran. Nilai ini bersifat sarwajagat dan tidak bercanggah dengan agama, budaya dan norma masyarakat Malaysia. Nilai ini berteraskan kerohanian, kemanusiaan dan kewarganegaraan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1992). Dalam setiap matapelajaran yang diajar, guru hendaklah mengenal pasti nilai murni yang sesuai diterapkan dalam pengajaran tajuk berkenaan.
Pengajian Am dapat menerapkan nilai murni seperti keadilan yang mana Malaysia yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen mempunyai tiga komponen penting iaitu Badan Kehakiman, Badan Perundangan dan Badan Eksekutif yang menjalankan bidang kuasa masing-masing supaya tidak ada pemusatan kuasa pada sesuatu pihak tertentu.

Rujukan
Esah Sulaiman, 2004. Pengenalan Pedagogi. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.
Mok S. S, 2009. Psikologi Pendidikan dan Pedagogi: Murid dalam Alam Belajar. Selangor:          Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.
Wong K. S, Raminah Hj. Sabran & Kok M. K, 2004. Pengajian Am Kertas 1 dan 2 STPM.           Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bhd.
http://atelynn-simplebutsmart.blogspot.com/2009/05/seni-dalam-pendidikan-integrasi.html

0 ulasan: